page view counters

Bienvenue sur mon site !

Comme toujours, un site personnel est très... personnel...
Il reste néanmoins un moyen bien pratique et efficace de communication et (surtout) de découverte.
Espérons que celui-ci puisse servir de lien entre des amis éparpillés partout sur la planète.
Bon surf et merci d'avance pour vos remarques et suggestions

Xin Qúi Vỵ hãy ký tn, ln tiếng bảo-vệ những nạn-nhn Covid Wuhan ton cầu

Xin mời bấm vo Link để ký: https://covidwuhan.org

http://chng.it/nJRWBfrJsK (u-chu)

Sinh-hoạt đnh-kỳ
của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège
Activités périodiques
de la Communauté Vietnamienne de Liège

08 janvier
Lễ Tưởng Niệm - Commémoration
Trần Văn Bá

février
Tết Nguyên-Đán

Nouvel An lunaire vietnamien

avril

Fête du Roi Fondateur du Vietnam

30 avril
Quc-Hn 30 tháng Tư
Commémoration du 30 avril

septembre
Tết Trung Thu
Fête de la Mi-Automne

10 dcembre
Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationale
des Droits de l'Homme

 

 

Tất cả hình ảnh v videos
Toutes les photos et vidéos
Biểu-Tình / Manifestation INTA
21.01.2020 / Bruxelles

Tất cả hình ảnh v videos các cuộc Biểu-Tình
tại Quốc-Nội v Hải-Ngoại !!!

Toutes les photos et vidéos des Manifestations
à travers la planète

2020

Kết-quả cuộc biểu-quyết
của Quốc-Hội u-Chu về EVFTA, ngy 12.02.2020 tại Strasbourg
Resultats des votes du Parlement Europen concernant l'EVFTA, le 12.02.2020 Strasbourg

1. Danh-sch tn v email những Dn-biểu tn-trọng Dn-chủ v Nhn-Quyền, đã bỏ phiếu "chống"
Liste des nom et adresse email des Dput(e)s rpectueux de la Dmocratie et des Droits de l'Homme, ayant vot "contre"
2. Danh-sch tn v email những Dn-biểu đã bỏ phiếu "trắng"
Liste des nom et adresse email des Dput(e)s ayant vot "blanc"
3. Danh-sch tn v email những Dn-biểu đã phạm "Tội c đối với Nhn-loại", đã bỏ phiếu "thuận"
Liste des nom et adresse email des Dput(e)s ayant commis un "Crime contre l'Humanit", ayant vot "pour"

Prochaines activités / Sinh-hoạt sp tới

PARIS

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
Place du Trocadero, F-75016 Paris, 11h-12h30

SAN JOSE

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
San Jose City Hall Plaza, 200 E. Santa Clara St, CA-95111, 06PM-08PM

Conseil d'Administration
de la Communauté Vietnamienne de Liège
Président :
  M. Lê Hữu Đào
Vice-Président :
  M. Nguyễn Xuân Thuấn
Secrétaire Général :
  M. Nguyễn Văn Cư
Trésorier :
  M. Trần Viết Thụy

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

Giải-thưởng Nhân-Quyền
Prix "Droits de l'Homme"

Vinh-danh Cờ Vàng
Honneur au Drapeau Jaune

à 3 bandes rouges

Phỏng-vấn & phóng-sự
Interviews & reportages

Những websites cửa Hội-Ðoàn và Tổ-Chức Việt-Nam

TÔN-GIÁO
Cao-Ðài . Giáo-Hội Phật-Giáo Hoà-Hảo Hải-NgoạiPhật-Giáo
Thiên-Chúa-Giáo . Tin Lành . Diễn-Đàn Giáo-Dân

TỔ-CHỨC CHÍNH-TRỊ
Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam . Việt-Nam Canh-Tân Cách-Mạng Đạng

CỰU QUÂN-NHÂN
Thủy-Quân Lục-Chiến

HỘI-ÐOÀN - THANH-NIÊN
Ai-Hữu Trường Xuân . Amicale JJR-MC . Diễn-Đàn Người Dân Việt-Nam
Ðại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
Họa Sĩ Việt Nam . Hội Chuyên-Gia Việt-Nam
Mạng Lưới Nhân-Quyền . Người Việt Ly-Hương Úc-Châu . Phong Tào Tinh Thần Trần Văn Bá
Tổng-Hội Sinh-Viên miền Nam Cali . Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Paris
Trách-Nhiệm Online . Tuổi Trẻ Việt-Nam Lên Ðường . Trần Văn Bá Tương-Hội
Việt Thức . Việt-Võ-Ðạo Liège . Voice Europe . Vovinam

HỆ-THỐNG TRUYỀN THÔNG
Chân Trời Mới . Hệ-Thống Truyn-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại . RFA - Đài Á-Châu Tự-Do - SBTN
Viet Agenda - VOA - Đài Tiếng Nói Hoa-Kỳ Đáp Lời Sông Núi

Journée de la reconnaissance
Ngày Tri Ân
Liège - 28.06.2016

Danh-sách các Thành-phố / Tiểu-Bang
đã quyết-định công-nhận Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ
Liste des Villes ou Etats
ayant décidé de reconnaître le Drapeau du Vietnam Libre

STELE DES BOAT PEOPLE
DANS LE MONDE
Tượng-Đài và Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân
trên Thế-giới

Văn Hóa - Thể-Thao
Culture - Sports

 

Đặc-biệt
Đêm Gây Quỹ cho Nhà May Mắn
15.11.2008 tại Liège

1. Bản Tuyên-Bố Lập-Trường của CVL
2. Lời Chào Mừng Quan-Khách và Diễn-văn
3. Đài Việt-Nam Hải-Ngoại phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào
4. Photos - Vidéos - Hình ảnh

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien