free hit counters

Bienvenue sur mon site !

Comme toujours, un site personnel est très... personnel...
Il reste néanmoins un moyen bien pratique et efficace de communication et (surtout) de découverte.
Espérons que celui-ci puisse servir de lien entre des amis éparpillés partout sur la planète.
Bon surf et merci d'avance pour vos remarques et suggestions

Biểu-Tình
Quốc-Tế Nhân-Quyền

trên khắp Thế-Giới

Journée Internationale des Droits de l'Homme
à travers la planète

Giải-thưởng
"Tinh-thần Trần Văn Bá" 2019
tại Frankfurt ngày 02.03.2019
được trao cho

Nhóm Công-Nhân Trẻ Đồng-Nai

Lễ Công-Bố

Prochaines activités / Sinh-hoạt sp tới

PARIS

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
Place du Trocadero, F-75016 Paris, 11h-12h30

SAN JOSE

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
San Jose City Hall Plaza, 200 E. Santa Clara St, CA-95111, 06PM-08PM

21.09.2019
GENEVE
Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automne
Câu-Lạc-Bộ Làng Việt
Ferme Sarasin, Grand-Saconnex, Genève
Conseil d'Administration
de la Communauté Vietnamienne de Liège
Président :
  M. Lê Hữu Đào
Vice-Président :
  M. Nguyễn Xuân Thuấn
Secrétaire Général :
  M. Nguyễn Văn Cư
Trésorier :
  M. Trần Viết Thụy

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

Quốc-Hn 30 tháng Tư
khắp Thế-giới


Commémoration du 30 avril
à travers la planète

Phỏng-vấn & phóng-sự
Interviews & reportages

"Quốc-Hận 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 3 avril - 40 ans"

"Quốc-Hận 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 3 avril - 40 ans"

"Les Autres de Liège"
RTC-Télé Liège - 08.11.2010
Reportage sur la Communauté Vietnamienne de Liège

Quốc-Hn 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 30 avril - 40 ans
Diễn-văn của Ông / Discours de M. Lê Hữu Đào

Sinh-hoạt đnh-kỳ
của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège
Activités périodiques
de la Communauté Vietnamienne de Liège

08 janvier
Lễ Tưởng Niệm - Commémoration
Trần Văn Bá

février
Tết Nguyên-Đán

Nouvel An lunaire vietnamien

avril

Fête du Roi Fondateur du Vietnam

30 avril
Quc-Hn 30 tháng Tư
Commémoration du 30 avril

septembre
Tết Trung Thu
Fête de la Mi-Automne

octobre
Đêm Văn-nghệ Lạc-Hồng
Soirée Lạc-Hồng

10 décembre
Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationale
des Droits de l'Homme

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

05.04.2018
Tổng-Cộng / Total
66 năm tù giam +17 năm quản-chế
66 ans de prison +17 ans d'assignation à résidence

vì 'hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhân-dân'

pour 'activités visant à renverser le régime'

6 Nhà Đấu-Tranh Dân-Chủ bị Việt-Cộng kết án nặng-nề

Nguyễn Văn Đài
Luật-sư - Avocat

15 năm tù giam +5 năm quản-chế
15 ans de prison +5 ans d'assignation à résidence

Nguyn Trung Tôn
Mục-sư - Pasteur

12 năm tù giam +3 năm quản-chế
12 ans de prison +3 ans d'assignation à résidence

Trương Minh Đức
Ký-giả - Journaliste

12 năm tù giam +3 năm quản-chế
12 ans de prison +3 ans d'assignation à résidence

Nguyễn Bắc Truyền
Luật-gia - Juriste

11 năm tù giam +3 năm quản-chế
11 ans de prison +3 ans d'assignation à résidence

Lê Thu Hà
Nhà Đấu-Tranh - Militante

9 năm tù giam +2 năm quản-chế
9 ans de prison +2 ans d'assignation à résidence

Phạm Văn Trội
Kỹ-sư - Ingénieur

7 năm tù giam +1 năm quản-chế
7 ans de prison +1 ans d'assignation à résidence

24.07.2017
Nhà đấu-tranh Dân-chủ Lê Đình Lượng b Công-an 'bắt khẩn-cấp' vì hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhân-dân'

Le dissident pro-démocratie Lê Đình Lượng a été arrêté par les agents de sécurité pour "activités visant à renverser le régime"

  

26.05.2017

'Tòa án Tối-cao' đã tuyên án 13 năm tù giam, 5 năm quản-chế đối với ông Trần Anh Kim và 12 năm tù giam, 4 năm quản-chế đối với ông Lê Thanh Tùng, với tội-danh gán ghép là 'hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhân-dân'...

“La Cour Suprême” a condamné à 13 ans de prison et 5 ans d'assignation à résidence M. Trần Anh Kim et à 12 de prison et 4 ans d'assignation à résidence M. Lê Thanh Tùng, pour "activités visant à renverser le gouvernement populaire"...

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38326885

   

Ông Trần Anh Kim, cựu Trung-Tá QÐND

Ông Lê Thanh Tùng

29.06.2017
Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh b tòa án tnh Khánh-Hoà tuyên 10 năm tù giam, sau gn mt ngày xử án với tội-danh "tuyên-truyền chống nhà nước" theo các khoản a,b,c khoản 1 Ðiều 88 Bộ Luật Hình-sự Việt-Nam.

La Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a été condamnée par le Tribunal de Khánh-Hoà à 10 ans de prison ferme, après une journée de parodie de justice, pour "propagande anti-gouvernementale", selon les points a,b,c alinéa 1, article 88 du Code Pénal communiste.

https://www.youtube.com/watch?v=75toBgcD6lE&feature=youtu.be
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40440477

  

Prix international de la Femme de Courage 2017
International Women of Courage Award 2017
(29 mars 2017)

30.06.2017

Hoa-K kêu gọi Việt-Nam thả ngay 'Mẹ Nấm'
Les Etats-Unis demandent la libération
immédiate de 'Mẹ Nấm'

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40453463

Biểu-tình Vì Môi-Trường : Quốc-Nội & Hải-Ngoại
Manifestations pour l'environnement
au Vietnam et à l'étranger
2016 - 2017

Những websites cửa Hội-Ðoàn và Tổ-Chức Việt-Nam

TÔN-GIÁO
Cao-Ðài . Giáo-Hội Phật-Giáo Hoà-Hảo Hải-NgoạiPhật-Giáo
Thiên-Chúa-Giáo . Tin Lành . Diễn-Đàn Giáo-Dân

TỔ-CHỨC CHÍNH-TRỊ
Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam . Việt-Nam Canh-Tân Cách-Mạng Đạng

CỰU QUÂN-NHÂN
Thủy-Quân Lục-Chiến

HỘI-ÐOÀN - THANH-NIÊN
Ai-Hữu Trường Xuân . Amicale JJR-MC . Diễn-Đàn Người Dân Việt-Nam
Ðại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
Họa Sĩ Việt Nam . Hội Chuyên-Gia Việt-Nam
Mạng Lưới Nhân-Quyền . Người Việt Ly-Hương Úc-Châu . Phong Tào Tinh Thần Trần Văn Bá
Tổng-Hội Sinh-Viên miền Nam Cali . Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Paris
Trách-Nhiệm Online . Tuổi Trẻ Việt-Nam Lên Ðường . Trần Văn Bá Tương-Hội
Việt Thức . Việt-Võ-Ðạo Liège . Voice Europe . Vovinam

HỆ-THỐNG TRUYỀN THÔNG
Chân Trời Mới . Hệ-Thống Truyn-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại . RFA - Đài Á-Châu Tự-Do - SBTN
Viet Agenda - VOA - Đài Tiếng Nói Hoa-Kỳ Đáp Lời Sông Núi

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

Journée de la reconnaissance
Ngày Tri Ân
Liège - 28.06.2016

25.07.2015
Tổng-Tuyệt-thc

cho Tù-Nhân Lương-Tâm tại Việt Nam

Journée mondiale de Grève de la Faim
pour soutenir les Prisonniers de Conscience au Vietnam

Vinh-danh Cờ Vàng
Honneur au Drapeau Jaune à 3 bandes rouges

Danh-sách các Thành-phố / Tiểu-Bang
đã quyết-định công-nhận Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ
Liste des Villes ou Etats
ayant décidé de reconnaître le Drapeau du Vietnam Libre

STELE DES BOAT PEOPLE
DANS LE MONDE
Tượng-Đài và Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân
trên Thế-giới

Biểu-tình chống Trung Cộng và Việt Cộng
Manifestations contre la Chine communiste et la traîtrise du régime communiste vietnamien

Biểu-tình đòi hỏi Dân-Chủ cho Việt-Nam
Manifestations pour la Démocratie au Vietnam

Tin-tức Việt-Nam
Nouvelles du Vietnam

Văn Hóa - Thể-Thao
Culture - Sports

Thanh-niên miền Bắc hiên-ngang làm lễ kỷ-niệm ngày Quốc-Khánh Việt-Nam Cộng-Hoà  

Đặc-biệt
Đêm Gây Quỹ cho Nhà May Mắn
15.11.2008 tại Liège

1. Bản Tuyên-Bố Lập-Trường của CVL
2. Lời Chào Mừng Quan-Khách và Diễn-văn
3. Đài Việt-Nam Hải-Ngoại phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào
4. Photos - Vidéos - Hình ảnh

Trò hề "bầu-cử"
La "farce" des "élections législatives"
 

 

Xé C Máu ngay tại Việt-Nam !!!
Thật đáng kính phục !!!

Xin các bạn phổ-biến rộng-rãi nhé

Les préparatifs de la "Fête Nationale des Communistes" perturbés par ... la réaction du Peuple !!! Chapeau bas...

Công-an đàn áp dã man cuộc biểu tình
chống Tập Cận Bình tại Hà Nội và Sài Gòn

Police brutally suppress demonstrations against Xi Jinping in Hanoi and Saigon

Biểu-tình đòi Phế xuất đảng Cộng Sản
Manifestation exigeant le renversement du Parti Communiste

Hà Nội - 19.01.2016

Thánh-lễ cầu-nguyện cho 74 Anh Hùng Tử-Sĩ Hải-Quân VNCH
Commémoration de la bataille navale de Hoàng Sa
et du sacrifice de 74 soldats de la RVN

Hà Nội - 19.01.2016