Bienvenue sur mon site !   

Comme toujours, un site personnel est très... personnel...
Il reste néanmoins un moyen bien pratique et efficace de communication et (surtout) de découverte.

Espérons que celui-ci puisse servir de lien entre des amis éparpillés partout sur la planète.
Bon surf et merci d'avance pour vos remarques et suggestions !

   

PHOTOS & VIDEOS Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật

kể từ ngày 05.03.2017
Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche
à partir du 05.03.2017

Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2018 được trao cho
Bà Trần Thị Nga

   
21.01.2018 : Lễ Công-Bố Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2018
Soirée de Proclamation du Prix "Trần Văn Bá" 2018
Westminster, California, U.S.A.

Hình ảnh - Photos

Lễ Tưởng-Niệm

Commémoration

"Trần Văn Bá"

2018

25.07.2017
Nhà đấu-tranh Dân-chủ Trần Thị Nga bị 'tòa án nhân-dân' tnh Hà-Nam tuyên 9 năm tù giam và 5 năm quản-chế với tội-danh 'tuyên-truyền chống phá nhà nước'.

La Blogger Mẹ Trần Thị Nga a été condamnée par le 'Tribunal populaire' de Hà-Nam à 9 ans de prison ferme et 5 ans d'assignation à résidence pour 'propagande anti-gouvernementale'.

https://www.facebook.com/andrew.lynh.7/videos/327054644386792/

http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170726-vietnam-blogueuse-dissidente-tran-thi-nga-condamnation-prison?ref=fb

26.06.2017

Hoa-K kêu gọi Việt-Nam thả ngay Trần Thị Nga
Les Etats-Unis demandent la libération immédiate de la Blogger Trần Thị Nga

https://www.youtube.com/watch?v=K6PkxjES8Us

 

 

 

RTBF - La Une : "Retour aux sources"

"Ile de Lumière" : Quand la France sauve les Boat People

Elodie de Sélys interviewe Mme Trần Thục Nhi et M. Lê Hữu Đào

https://youtu.be/eGCnvRHJAzI
(video privée, merci de m'envoyer votre adresse email à contact@dao-liege.org pour povoir y accéder)

Prochaines activités / Sinh-hoạt sp tới

PARIS

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
Place du Trocadero, F-75016 Paris, 11h-12h30

SAN JOSE

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
San Jose City Hall Plaza, 200 E. Santa Clara St, CA-95111, 06PM-08PM

29.04.2018
MONTREAL

và Quốc-Hận
Cộng-Ðồng Người Việt Quốc-Gia Vùng Montréal

30.04.2018
OTTAWA

Lễ Thượng Kỳ trước Quốc-Hội Canada
Liên-Hội Người Việt Canada

02.05.2018
MONTREAL

Bữa Cơm cho ngườì vô gia-cư tại Maison du Père
Cộng-Ðồng Người Việt Quốc-Gia Vùng Montréal

07.07.2018
MONTREAL

Lễ Khánh-Thành Tượng-Đài Tổng-Thống Ngô Ðình Diệm tại Jardin Comme?moratif
Liên-Hội Người Việt Canada

04-08.07.2018
EEKLO

Trại Hè - Camp de Vacances Trẻ Việt
Trẻ Việt - Jeunesse Vietnamienne
Sporthome Eeklo, Oostveldestraat, 162, B-9900 Eeklo

22.09.2018
MONTREAL

Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automne
Cộng-Ðồng Người Việt Quốc-Gia Vùng Montréal

Conseil d'Administration
de la Communauté Vietnamienne de Liège
Président :
  M. Lê Hữu Đào
Vice-Président :
  M. Nguyễn Xuân Thuấn
Secrétaire Général :
  M. Nguyễn Văn Cư
Trésorier :
  M. Trần Viết Thụy

 

"Quốc-Hận 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 30 avril - 40 ans"

"Quc-Hn 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 30 avril - 40 ans"

Sinh-hoạt đnh-kỳ
của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège
Activités périodiques
de la Communauté Vietnamienne de Liège

08 janvier
Lễ Tưởng Niệm - Commémoration
Trần Văn Bá

février
Tết Nguyên-Đán

Nouvel An lunaire vietnamien

avril

Fête du Roi Fondateur du Vietnam

30 avril
Quc-Hn 30 tháng Tư
Commémoration du 30 avril

septembre
Tết Trung Thu
Fête de la Mi-Automne

octobre
Đêm Văn-nghệ Lạc-Hồng
Soirée Lạc-Hồng

10 décembre
Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationale

des Droits de l'Homme

 

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

24.07.2017
Nhà đấu-tranh Dân-chủ Lê Đình Lượng b Công-an 'bắt khẩn-cấp' vì hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhân-dân'

Le dissident pro-démocratie Lê Đình Lượng a été arrêté par les agents de sécurité pour "activités visant à renverser le régime"

  

26.05.2017

'Tòa án Tối-cao' đã tuyên án 13 năm tù giam, 5 năm quản-chế đối với ông Trần Anh Kim và 12 năm tù giam, 4 năm quản-chế đối với ông Lê Thanh Tùng, với tội-danh gán ghép là 'hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhân-dân'...

“La Cour Suprême” a condamné à 13 ans de prison et 5 ans d'assignation à résidence M. Trần Anh Kim et à 12 de prison et 4 ans d'assignation à résidence M. Lê Thanh Tùng, pour "activités visant à renverser le gouvernement populaire"...

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38326885

   

Ông Trần Anh Kim, cựu Trung-Tá QÐND

Ông Lê Thanh Tùng

29.06.2017
Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh b tòa án tnh Khánh-Hoà tuyên 10 năm tù giam, sau gn mt ngày xử án với tội-danh "tuyên-truyền chống nhà nước" theo các khoản a,b,c khoản 1 Ðiều 88 Bộ Luật Hình-sự Việt-Nam.

La Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a été condamnée par le Tribunal de Khánh-Hoà à 10 ans de prison ferme, après une journée de parodie de justice, pour "propagande anti-gouvernementale", selon les points a,b,c alinéa 1, article 88 du Code Pénal communiste.

https://www.youtube.com/watch?v=75toBgcD6lE&feature=youtu.be
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40440477

  

Prix international de la Femme de Courage 2017
International Women of Courage Award 2017
(29 mars 2017)

30.06.2017

Hoa-K kêu gọi Việt-Nam thả ngay 'Mẹ Nấm'
Les Etats-Unis demandent la libération
immédiate de 'Mẹ Nấm'

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40453463

Biểu-tình Vì Môi-Trường : Quốc-Nội & Hải-Ngoại
Manifestations pour l'environnement
au Vietnam et à l'étranger
2016 - 2017

Những websites cửa Hội-Ðoàn và Tổ-Chức Việt-Nam

TÔN-GIÁO
Cao-Ðài . Giáo-Hội Phật-Giáo Hoà-Hảo Hải-NgoạiPhật-Giáo
Thiên-Chúa-Giáo . Tin Lành . Diễn-Đàn Giáo-Dân

TỔ-CHỨC CHÍNH-TRỊ
Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam . Việt-Nam Canh-Tân Cách-Mạng Đạng

CỰU QUÂN-NHÂN
Thủy-Quân Lục-Chiến

HỘI-ÐOÀN - THANH-NIÊN
Ai-Hữu Trường Xuân . Amicale JJR-MC . Diễn-Đàn Người Dân Việt-Nam
Ðại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
Họa Sĩ Việt Nam . Hội Chuyên-Gia Việt-Nam
Mạng Lưới Nhân-Quyền . Người Việt Ly-Hương Úc-Châu . Phong Tào Tinh Thần Trần Văn Bá
Tổng-Hội Sinh-Viên miền Nam Cali . Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Paris
Trách-Nhiệm Online . Tuổi Trẻ Việt-Nam Lên Ðường . Trần Văn Bá Tương-Hội
Việt Thức . Việt-Võ-Ðạo Liège . Voice Europe . Vovinam

HỆ-THỐNG TRUYỀN THÔNG
Chân Trời Mới . Hệ-Thống Truyn-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại . RFA - Đài Á-Châu Tự-Do - SBTN
Viet Agenda - VOA - Đài Tiếng Nói Hoa-Kỳ Đáp Lời Sông Núi

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

Journée de la reconnaissance
Ngày Tri Ân
Liège - 28.06.2016

25.07.2015
Tổng-Tuyệt-thc

cho Tù-Nhân Lương-Tâm tại Việt Nam

Journée mondiale de Grève de la Faim
pour soutenir les Prisonniers de Conscience au Vietnam

Vinh-danh Cờ Vàng
Honneur au Drapeau Jaune à 3 bandes rouges

Danh-sách các Thành-phố / Tiểu-Bang
đã quyết-định công-nhận Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ
Liste des Villes ou Etats
ayant décidé de reconnaître le Drapeau du Vietnam Libre

STELE DES BOAT PEOPLE
DANS LE MONDE
Tượng-Đài và Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân
trên Thế-giới

Biểu-tình chống Trung Cộng và Việt Cộng
Manifestations contre la Chine communiste et la traîtrise du régime communiste vietnamien

Biểu-tình đòi hỏi Dân-Chủ cho Việt-Nam
Manifestations pour la Démocratie au Vietnam

Tin-tức Việt-Nam
Nouvelles du Vietnam

Văn Hóa - Thể-Thao
Culture - Sports

 

Thanh-niên miền Bắc hiên-ngang làm lễ kỷ-niệm ngày Quốc-Khánh Việt-Nam Cộng-Hoà

  Đặc-biệt
Đêm Gây Quỹ cho Nhà May Mắn
15.11.2008 tại Liège

1. Bản Tuyên-Bố Lập-Trường của CVL
2. Lời Chào Mừng Quan-Khách và Diễn-văn
3. Đài Việt-Nam Hải-Ngoại phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào
4. Photos - Vidéos - Hình ảnh

Trò hề "bầu-cử"
La "farce" des "élections législatives"

   
Xé C Máu ngay tại Việt-Nam !!!
Thật đáng kính phục !!!

Xin các bạn phổ-biến rộng-rãi nhé

Les préparatifs de la "Fête Nationale des Communistes" perturbés par ... la réaction du Peuple !!! Chapeau bas...

Công-an đàn áp dã man cuộc biểu tình
chống Tập Cận Bình tại Hà Nội và Sài Gòn

Police brutally suppress demonstrations against Xi Jinping in Hanoi and Saigon

Biểu-tình đòi Phế xuất đảng Cộng Sản
Manifestation exigeant le renversement du Parti Communiste
Hà Nội - 19.01.2016

Thánh-lễ cầu-nguyện cho 74 Anh Hùng Tử-Sĩ Hải-Quân VNCH
Commémoration de la bataille navale de Hoàng Sa
et du sacrifice de 74 soldats de la RVN

Hà Nội - 19.01.2016