free hit counters

Bienvenue sur mon site !

Comme toujours, un site personnel est très... personnel...
Il reste néanmoins un moyen bien pratique et efficace de communication et (surtout) de découverte.
Espérons que celui-ci puisse servir de lien entre des amis éparpillés partout sur la planète.
Bon surf et merci d'avance pour vos remarques et suggestions

Prochaines activités / Sinh-hoạt sp tới

PARIS

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
Place du Trocadero, F-75016 Paris, 11h-12h30

SAN JOSE

Mỗi ngày Thứ Bảy / chaque Samedi
MANIFESTATION
Biểu-Tình "Đồng-Hành cùng Quốc Nội"
San Jose City Hall Plaza, 200 E. Santa Clara St, CA-95111, 06PM-08PM

26.05.2019
LONDON

Ngy Nhn-Quyền Cho Việt-Nam - Journe des Droits de l'Homme au Vietnam
Amnesty International
Trước Sứ-quán CSVN tại London :12-14 Victoria Road, London W8 5RD

21.09.2019
GENEVE
Tết Trung Thu - Fête de la Mi-Automne
Câu-Lạc-Bộ Làng Việt
Ferme Sarasin, Grand-Saconnex, Genve
Conseil d'Administration
de la Communauté Vietnamienne de Liège
Président :
  M. Lê Hữu Đào
Vice-Président :
  M. Nguyễn Xuân Thuấn
Secrétaire Général :
  M. Nguyễn Văn Cư
Trésorier :
  M. Trần Viết Thụy

Quốc-Hn 30 tháng Tư
khắp Thế-giới


Commémoration du 30 avril
travers la plante

Phỏng-vấn & phóng-sự
Interviews & reportages

"Quốc-Hận 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 3 avril - 40 ans"

"Quốc-Hận 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 3 avril - 40 ans"

"Les Autres de Liège"
RTC-Télé Liège - 08.11.2010
Reportage sur la Communauté Vietnamienne de Liège

Quốc-Hn 30 tháng Tư - 40 năm
Commémoration du 30 avril - 40 ans
Diễn-văn của ng / Discours de M. Lê Hữu Đào

Sinh-hoạt đnh-kỳ
của Cộng-Đồng Việt-Nam tại Liège
Activités périodiques
de la Communauté Vietnamienne de Liège

08 janvier
Lễ Tưởng Niệm - Commémoration
Trần Văn Bá

février
Tết Nguyên-Đán

Nouvel An lunaire vietnamien

avril

Fête du Roi Fondateur du Vietnam

30 avril
Quc-Hn 30 tháng Tư
Commémoration du 30 avril

septembre
Tết Trung Thu
Fête de la Mi-Automne

octobre
Đêm Văn-nghệ Lạc-Hồng
Soirée Lạc-Hồng

10 dcembre
Quốc-Tế Nhân-Quyền
Journée Internationale
des Droits de l'Homme

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

05.04.2018
Tổng-Cộng / Total
66 năm t giam +17 năm quản-chế
66 ans de prison +17 ans d'assignation à résidence

vì 'hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhn-dn'

pour 'activits visant renverser le rgime'

6 Nhà Đấu-Tranh Dân-Chủ bị Việt-Cộng kết án nặng-nề

Nguyễn Văn Đài
Luật-sư - Avocat

15 năm t giam +5 năm quản-chế
15 ans de prison +5 ans d'assignation à résidence

Nguyn Trung Tôn
Mục-sư - Pasteur

12 năm t giam +3 năm quản-chế
12 ans de prison +3 ans d'assignation à résidence

Trương Minh Đức
Ký-giả - Journaliste

12 năm t giam +3 năm quản-chế
12 ans de prison +3 ans d'assignation à résidence

Nguyễn Bắc Truyền
Luật-gia - Juriste

11 năm t giam +3 năm quản-chế
11 ans de prison +3 ans d'assignation à résidence

Lê Thu Hà
Nhà Đấu-Tranh - Militante

9 năm t giam +2 năm quản-chế
9 ans de prison +2 ans d'assignation à résidence

Phạm Văn Trội
Kỹ-sư - Ingénieur

7 năm t giam +1 năm quản-chế
7 ans de prison +1 ans d'assignation à résidence

24.07.2017
Nh đấu-tranh Dn-chủ L Đình Lượng b Cng-an 'bắt khẩn-cấp' vì hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhn-dn'

Le dissident pro-dmocratie L Đình Lượng a t arrt par les agents de scurit pour "activits visant renverser le rgime"

  

26.05.2017

'Tòa án Tối-cao' đã tuyn án 13 năm t giam, 5 năm quản-chế đối với ng Trần Anh Kim v 12 năm t giam, 4 năm quản-chế đối với ng L Thanh Tng, với tội-danh gán ghp l 'hoạt-động nhẳm lật đổ chính-quyền nhn-dn'...

La Cour Suprême a condamné à 13 ans de prison et 5 ans d'assignation à résidence M. Trần Anh Kim et 12 de prison et 4 ans d'assignation à résidence M. L Thanh Tng, pour "activités visant à renverser le gouvernement populaire"...

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38326885

   

ng Trần Anh Kim, cựu Trung-Tá QÐND

ng L Thanh Tng

29.06.2017
Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh b tòa án tnh Khnh-Hoà tuyn 10 năm t giam, sau gn mt ngy xử án với tội-danh "tuyn-truyền chống nh nước" theo cc khoản a,b,c khoản 1 Ðiều 88 Bộ Luật Hình-sự Việt-Nam.

La Blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh a été condamnée par le Tribunal de Khnh-Hoà à 10 ans de prison ferme, après une journée de parodie de justice, pour "propagande anti-gouvernementale", selon les points a,b,c alinéa 1, article 88 du Code Pénal communiste.

https://www.youtube.com/watch?v=75toBgcD6lE&feature=youtu.be
http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40440477

  

Prix international de la Femme de Courage 2017
International Women of Courage Award 2017
(29 mars 2017)

30.06.2017

Hoa-K ku gọi Việt-Nam thả ngay 'Mẹ Nấm'
Les Etats-Unis demandent la libération
immédiate de 'Mẹ Nấm'

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-40453463

Biểu-tình Vì Mi-Trường : Quốc-Nội & Hải-Ngoại
Manifestations pour l'environnement
au Vietnam et à l'étranger
2016 - 2017

Những websites cửa Hội-Ðoàn và Tổ-Chức Việt-Nam

TÔN-GIÁO
Cao-Ðài . Giáo-Hội Phật-Giáo Hoà-Hảo Hải-NgoạiPhật-Giáo
Thiên-Chúa-Giáo . Tin Lành . Diễn-Đàn Giáo-Dân

TỔ-CHỨC CHÍNH-TRỊ
Liên-Minh Dân-Chủ Việt-Nam . Việt-Nam Canh-Tân Cách-Mạng Đạng

CỰU QUÂN-NHÂN
Thủy-Quân Lục-Chiến

HỘI-ÐOÀN - THANH-NIÊN
Ai-Hữu Trường Xuân . Amicale JJR-MC . Diễn-Đàn Người Dân Việt-Nam
Ðại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
Họa Sĩ Việt Nam . Hội Chuyên-Gia Việt-Nam
Mạng Lưới Nhân-Quyền . Người Việt Ly-Hương Úc-Châu . Phong Tào Tinh Thần Trần Văn Bá
Tổng-Hội Sinh-Viên miền Nam Cali . Tổng-Hội Sinh-Viên Việt-Nam Paris
Trách-Nhiệm Online . Tuổi Trẻ Việt-Nam Lên Ðường . Trần Văn Bá Tương-Hội
Việt Thức . Việt-Võ-Ðạo Liège . Voice Europe . Vovinam

HỆ-THỐNG TRUYỀN THÔNG
Chân Trời Mới . Hệ-Thống Truyn-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại . RFA - Đài Á-Châu Tự-Do - SBTN
Viet Agenda - VOA - Đài Tiếng Nói Hoa-Kỳ Đáp Lời Sông Núi

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

Journée de la reconnaissance
Ngày Tri Ân
Liège - 28.06.2016

25.07.2015
Tổng-Tuyệt-thc

cho T-Nhn Lương-Tm tại Việt Nam

Journe mondiale de Grève de la Faim
pour soutenir les Prisonniers de Conscience au Vietnam

Vinh-danh Cờ Vàng
Honneur au Drapeau Jaune à 3 bandes rouges

Danh-sách các Thành-phố / Tiểu-Bang
đã quyết-định công-nhận Cờ Vàng 3 Sọc Đỏ
Liste des Villes ou Etats
ayant décidé de reconnaître le Drapeau du Vietnam Libre

STELE DES BOAT PEOPLE
DANS LE MONDE
Tượng-Đài và Bia Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân
trên Thế-giới

Biểu-tình chống Trung Cộng và Việt Cộng
Manifestations contre la Chine communiste et la traîtrise du régime communiste vietnamien

Biểu-tình đòi hỏi Dân-Chủ cho Việt-Nam
Manifestations pour la Démocratie au Vietnam

Tin-tức Việt-Nam
Nouvelles du Vietnam

Văn Hóa - Thể-Thao
Culture - Sports

Thanh-nin miền Bắc hin-ngang lm lễ kỷ-niệm ngy Quốc-Khánh Việt-Nam Cộng-Ho  

Đặc-biệt
Đêm Gây Quỹ cho Nhà May Mắn
15.11.2008 tại Liège

1. Bản Tuyên-Bố Lập-Trường của CVL
2. Lời Chào Mừng Quan-Khách và Diễn-văn
3. Đài Việt-Nam Hải-Ngoại phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào
4. Photos - Vidéos - Hình ảnh

Trò hề "bầu-cử"
La "farce" des "lections lgislatives"
 

 

X C Máu ngay tại Việt-Nam !!!
Thật đáng kính phục !!!

Xin các bạn phổ-biến rộng-rãi nh

Les prparatifs de la "Fte Nationale des Communistes" perturbs par ... la raction du Peuple !!! Chapeau bas...

Cng-an đn áp dã man cuộc biểu tình
chống Tập Cận Bình tại H Nội v Si Gòn

Police brutally suppress demonstrations against Xi Jinping in Hanoi and Saigon

Biểu-tình đòi Phế xuất đảng Cộng Sản
Manifestation exigeant le renversement du Parti Communiste

H Nội - 19.01.2016

Thánh-lễ cầu-nguyện cho 74 Anh Hng Tử-Sĩ Hải-Qun VNCH
Commémoration de la bataille navale de Hoàng Sa
et du sacrifice de 74 soldats de la RVN

H Nội - 19.01.2016