Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Chín & Mười & Mười Một & Mười Hai

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2020

Manifestations générales à travers la planète
Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2020

24.10.2020
Paris

Biểu-tình Biểu-tình yểm-trợ Quốc-Nội chống Tà-quyền CSVN, Trung-Cộng xâm-lấn, Luật "An-Ninh Mạng, Formossa, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình tại Trocadéro - Paris
Manifestation contre le régime fantôche vietnamien, l'invasion des Communistes chinois, la loi "Sécurité Internet", Formosa et les "zones économiques", au Trocadéro - Paris

VIDEO FB 1

24.10.2020
Toronto

Đồng-hành cùng lên tiếng cho Hong Kong và 12 thiếu-niên đang bị bắt bởi hắc-cảnh, tại Nathan Philips Square

     

18.10.2020
Toronto

Tuyệt-thực đồng-hành cùng TNLT Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Đức Bình
Grève de la faim, en soutien aux Prisonniers de Conscience Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Đức Bình

VIDEO FB 1 - VIDEO FB 2

   

17.10.2020
Paris

Biểu-tình Biểu-tình yểm-trợ Quốc-Nội chống Tà-quyền CSVN, Trung-Cộng xâm-lấn, Luật "An-Ninh Mạng, Formossa, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình tại Trocadéro - Paris
Manifestation contre le régime fantôche vietnamien, l'invasion des Communistes chinois, la loi "Sécurité Internet", Formosa et les "zones économiques", au Trocadéro - Paris

       

16-17.10.2020
Tokyo

Tọa-kháng, tuyệt-thực trước Dinh Thủ-Tướng tại Tokyo
Grève de la faim devant le Palais du Premier Ministre à Tokyo

   

03.10.2020
Paris

Biểu-tình Biểu-tình yểm-trợ Quốc-Nội chống Tà-quyền CSVN, Trung-Cộng xâm-lấn, Luật "An-Ninh Mạng, Formossa, Đặc-khu kinh-tế bán nước trá hình tại Trocadéro - Paris
Manifestation contre le régime fantôche vietnamien, l'invasion des Communistes chinois, la loi "Sécurité Internet", Formosa et les "zones économiques", au Trocadéro - Paris

Video FB : https://www.facebook.com/albert.goulain/videos/10208169288827782

       

         

         

01.10.2020
Berlin

Biểu-tình chống Trung-Cộng
Manifestation contre les Communistes chinois

    

01.10.2020
Paris

Biểu-tình chống Trung-Cộng tại Trocadéro - Paris
Manifestation contre les Communistes chinois au Trocadéro - Paris

Video FB : https://www.facebook.com/phai.huynh.5/videos/3916813105013676

       

     

        

           

        

      

05.09.2020
Ottawa

Biểu-tình trước Toà Lãnh-Sự Việt-Cộng
Manifestation contre les ViêtCông devant leur consulat

       

       

       

02.09.2020
San Francisco

Biểu-tình chống Cờ Máu tại trước Toà Lãnh-Sự Việt-Cộng
Manifestation contre le "Drapeau de sang" devant le consulat Viêtcông

     

02.09.2020
Toronto

Ủy-Ban Bảo-Vệ Cờ Vàng tổ-chức biểu-tình phản đối CSVN treo cờ máu tại Tòa Thị chính Toronto lúc 9:30
và trước Toà Đại-Sứ Việt-Cộng
Manifestation contre les ViêtCông devant la mairie de Toronto et leur ambassade

VIDEO FB 1 - VIDEO FB 2

          

       

           

       

        

            

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !