Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Chín & Mười & Mười Một & Mười Hai

Septembre - Octobre - Novembre - Décembre 2020

Manifestations générales à travers la planète
Juin-Juillet-Août 2020

05.09.2020
Ottawa

Biểu-tình trước Toà Lãnh-Sự Việt-Cộng
Manifestation contre les ViêtCông devant leur consulat

       

       

       

02.09.2020
San Francisco

Biểu-tình chống Cờ Máu tại trước Toà Lãnh-Sự Việt-Cộng
Manifestation contre le "Drapeau de sang" devant le consulat Viêtcông

     

02.09.2020
Toronto

Ủy-Ban Bảo-Vệ Cờ Vàng tổ-chức biểu-tình phản đối CSVN treo cờ máu tại Tòa Thị chính Toronto lúc 9:30
và trước Toà Đại-Sứ Việt-Cộng
Manifestation contre les ViêtCông devant la mairie de Toronto et leur ambassade

VIDEO FB 1 - VIDEO FB 2

          

       

           

       

        

            

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !