Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Sáu - Juin 2020

Manifestations générales à travers la planète
Juin 2020

27.06.2020
Yarra

Lễ Thượng-Kỳ ti thành-ph Yarra, Úc-Châu
Le Salut aux Couleurs / Journée des Forces Armées de la République du Vietnam

Photos : http://www.lyhuong.net/au/index.php/shcd/544-544

https://photos.app.goo.gl/j9972Ykn1E98sBPeA

Video : https://www.facebook.com/nguyen.truonghung.7/videos/10222492079187237/

      

  

07.06.2020
Melbourne

Người Việt tại Úc biểu-tình chống ảnh-hưởng của Trung-Cộng
Manifestation contre la Chine Communiste

      

       

     

     

      

  

05.06.2020
Milpitas

Thành-lập Phong Trào Vận-Động Bảo-Vệ Hoàng-Sa & Trường-Sa và Hòa Bình Thế-Giới

       

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !