Chương-trình Thế-Giới Ngày Nay

Ký-giả Hồng Phúc phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào

về Đêm Gây Quỹ cho Nhà May Mắn tại Liège - 15.11.2008

phát-thanh ngày 23.11.2008 lúc 18g (giờ Hoa Thịnh Đốn)