Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

tháng 09.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam - septembre 2016

Bắc-Giang 27.09.2016

 

Vũng-Tàu 27.09.2016

Vào lúc 11 giờ ngày 27 tháng 9, tại khu-vực biển Hồ-Cóc, huyện Xuyên-Mộc, tỉnh Bà-Rịa - Vũng-Tàu, một số công-dân của tỉnh này đã biểu-thị thái-độ ủng-hộ đồng-bào miền Trung khởi-kiện Formosa Hà-Tĩnh ra tòa án :

https://www.facebook.com/chantroimoimedia/videos/1198691803507703/

Kỳ-Anh 26.09.2016

     

     

 

Tây-Yên/Dũ-Yên
18.09.2016

https://www.facebook.com/chantroimoimedia/videos/1190479547662262/
https://www.youtube.com/watch?v=PReko1yxf4M&feature=youtu.be

Phú-Yên/Kỳ-Anh 01.09.2016

https://www.youtube.com/watch?v=K_881tbZac4
https://www.youtube.com/watch?v=Zswtjz2rteE
https://www.facebook.com/thanhnienconggiao/videos/1062615170474289/
https://www.youtube.com/watch?v=mt07_Bc8LPs

Hà-Tĩnh 01.09.2016 : Công-an đánh ngư-dân biểu-tình vì môi-trường : https://www.youtube.com/watch?v=dGw1Jk6um-0

      

      

      

      

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !