Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

09-14.08.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam

Khánh-Hoà
12.08.2016

Công-an đàn-áp người dân bảo-vệ môi-trường tại Khánh-Hoà : https://www.youtube.com/watch?v=YItNzOt-eeY
https://www.youtube.com/watch?v=6cIv7piMw0s
https://www.youtube.com/watch?v=h4UavH1sF7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E_mOJecoRJ4
Công-an đàn-áp, bắt-bớ người biểu-tình - khiêng người như khiêng heo :
https://www.youtube.com/watch?list=PL95ek5hzhPB-LKFFt5ws2MCLYyBMAwPIU&v=0Q6y0GWdtjQ
https://www.youtube.com/watch?v=x1pqBPJUM_g

Vũng-Tàu
12.08.2016

https://www.facebook.com/hoidanchuvietnam/videos/1739335099649632/

      

  

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !