Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

01-08.08.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam

Ngô-Xá
08.08.2016

  

Vạn-Lộc
08.08.2016

  

Cồn-Sẻ
07.08.2016

      

 

Cửa-Sót
07.08.2016

     

Đạo-Đồng
07.08.2016

        

Đồng-Kén
07.08.2016

      

Đông-Yên
07.08.2016

     

     

      

     

     

  

Hà-Nội
07.08.2016

      

 

Hà-Tĩnh
07.08.2016

    

    

Hương-Phương
07.08.2016

  

La-Nham
07.08.2016

   

Nghi-Lộc
07.08.2016

 

Ngô-Xá
07.08.2016

      

Phú-Linh
07.08.2016

 

Phúc-Lộc
07.08.2016

   

Quỳnh-Lưu
07.08.2016

  

Thái-Hà
07.08.2016

Thái-Hà: Thánh-lễ hiệp-thông với Giáo-phận Vinh ngày môi-trường : http://tinhdongchuacuuthe.com/thai-ha-thanh-le-hiep-thong-voi-giao-phan-vinh-ngay-moi-truong-782016/

     

      

    

       

   

Thọ-Ninh
07.08.2016

    

Thuận-Nghĩa
07.08.2016

  

Trại-Gáo
07.08.2016

      

Vạn-Phần
07.08.2016

      

    

Vinh
07.08.2016

5.000 người dân các xứ Song-Ngọc, Phú-Yên, Mành-Sơn, Ngọc-Long, Xuân-Kiều tập-trung biểu-tình và đòi tống cổ Formosa :
https://www.youtube.com/watch?v=5HcBhjNzC2k
https://www.youtube.com/watch?v=Ane4cqGW3Tw

https://www.youtube.com/watch?v=3I5VsZwGKag

07.08.2016 : Giáo-phận Vinh đồng-loạt xuống đường tuần-hành vì môi-trường
https://www.youtube.com/watch?v=gXZ5H9zpOJ8
https://www.youtube.com/watch?v=SjMdnOVhrFg

https://www.youtube.com/watch?v=5D6wzRP8V0E

Ca-khúc"Trả lại cho Dân" do đoàn con Giáo-Xứ Kẻ Đọng, Giáo-phận Vinh thể-hiện:
https://www.youtube.com/watch?v=FomLgKxI2XE&feature=youtu.be


Tường-thuật về "Ngày Môi-Trường" của Giáo-phận Vinh 07.08.2016 : http://www.rfavietnam.com/node/3385

Giáo-phận Vinh đại-biểu-tình : https://youtu.be/w2wGs2-jxXs

  

Vĩnh-Hoà
07.08.2016

https://www.youtube.com/watch?v=X93dlMsKjKw

      

  

Vũng-Áng
07.08.2016

Cuộc tuần-hành yêu-cầu Formosa cút khỏi Việt-Nam của người dân Vũng-Áng : https://www.youtube.com/watch?v=oKpogvFAzx8

Vũng-Tàu
07.08.2016

      

    

Xuân-Hoà
07.08.2016

    

Xuân-Mỹ
07.08.2016

    

 

Yên-Hoà
07.08.2016

https://www.youtube.com/watch?v=R3EvoyQCnFU&feature=player_embedded

     

      

 

Cần-Giờ
06.08.2016

 

Cửa Lò
06.08.2016

      

   

Sài-Gòn
06.08.2016

Sài Gòn : “biểu-tình du-kích” trước Viện Kiểm-Sát Nhân-Dân Tối Cao, sáng ngày 06.08.2016 : https://www.facebook.com/danlambaovn/videos/1108454025876581/

Thái-Hà 06.08.2016

      

     

Hà-Nội
02.08.2016

  

Sài-Gòn
02.08.2016

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !