Biểu-tình

Bảo-vệ môi-trường

12-17.07.2016 tại Việt-Nam

MANIFESTATIONS POUR L'ENVIRONNEMENT
au Vietnam

Hà-Nội
17.07.2016

       

       

      

Hải-Phòng
17.07.2016

Nha-Trang
17.07.2016

   

Phú-Yên
17.07.2016

https://www.youtube.com/watch?v=IuR0-RiFJvQ&feature=youtu.be

      

    

Quỳnh-Lưu
17.07.2016

   

Sài-Gòn
17.07.2016

SBTN : https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn

      

       

      

     

Vinh
17.07.2016

https://www.facebook.com/duyact/videos/1236598196373877/

Vũng-Tàu
17.07.2016

  

Nha-Trang
16.07.2016

     

Đà-Nẵng
15.07.2016

https://www.youtube.com/watch?v=1zrMJvOJjJI

Sài-Gòn
14.07.2016

    

Hà-Nội
13.07.2016

trước Đại-sứ-quán Trung-Cộng / devant l'Ambassade de la Chine Communiste

video : https://www.facebook.com/bachhong.quyen/videos/1750435661905695/

      

     

      

   

Sài-Gòn
12.07.2016

       

Hà-Nội
12.07.2016

      

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !