Giải "Tự-Do Tôn-Giáo Nguyễn Kim Ðiền"

Prix "Liberté Religieuse Nguyễn Kim Ðiền"

2019
SEATTLE

Hoà-Thượng Thích Không Tánh và Mục-Sư Nguyễn Hồng Quang

2018
BOSTON

   

2017
HOUSTON

Linh-Mục Đặng Hữu Nam

và Linh-Mục Nguyễn Đình Thục

 

https://www.phongtraogiaodan.com/p106a495/thong-cao-bao-chi-ve-giai-tu-do-ton-giao-nguyen-kim-dien-2017


2014 ?

2015 ?

2016 ?

2013
HOUSTON

       

2012
MAINZ

2011
BOSTON

2010
SANTA ANNA

Giáo-Xứ

và Tu-Viện Dòng Chúa Cứu-Thế Thái-Hà

https://phongtraogiaodan.com/p106a489/2/giai-tu-do-ton-giao-nguyen-kim-dien-2010

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !