Giải-thưởng Nhân Quyền Lê Ðình Lượng 2019

Prix "Droits de l'Homme Lê Ðình Lượng 2019"

Nhóm Cứu Giúp Tù Nhân Lướng Tâm 50K (Quỹ 50K)

RFA.org

       

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !