Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2016
được trao cho
Hòa-thượng Thích Thiện Minh

Hòa-thượng Thích Thiện Minh

https://www.youtube.com/watch?v=gSbMbgbF9dM

http://www.tinhthantranvanba.org/

26.12.2015 - PARIS
Buổi Văn-Nghệ Gây Quỹ cho Ủy-ban Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá"
https://www.youtube.com/watch?v=2ebs7WK9wAA

09.01.2016 - PARIS

Lễ Công-bố Giải-thưởng "Tinh-thần Trần Văn Bá" 2016
https://www.youtube.com/watch?v=R2lwvH4xDF0
https://www.youtube.com/watch?v=gSbMbgbF9dM
https://www.youtube.com/watch?v=59AaFX4-SYY
Ai về xứ Việt (Lê Hữu ào) : https://youtu.be/rwrilxc5x2Y

     

TRẦN VĂN BÁ