Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    
 

ĐHTTVNÂC LIEGE 1981 - Lễ Trao Giải Đại-Hội

DHTT_Lg-81_DTG-LHD_2w.jpg (267953 bytes)
DHTT_Lg_81-DTG-THSVP_1w.jpg (200623 bytes)

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Đào : dao_liege@hotmail.com