Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    
 
ĐHTTVNÂC LIEGE 1981 - Sinh-hoạt
 
 

Ban Thư-K Thường-Trực ại-Hội Việt-Nam u-Chu

c/o Lê Hữu Ðào : dao_liege@hotmail.com