Đại-Hội Thể-Thao Việt-Nam Âu-Châu
    
 

ĐHTTVNÂC LIEGE 1981 - Lễ Khai-Mạc Đại-Hội

81 km NVTD Lg 1w.jpg (148537 bytes)
81 km Grenoble 1w.jpg (153861 bytes)
81 km Orsay 1w.jpg (230321 bytes)
wpe30.gif (102260 bytes)

Ban Thư-Ký Thường-Trực Ðại-Hội Việt-Nam Âu-Châu

c/o Lê Hữu Đào : dao_liege@hotmail.com