Biểu-tình bảo-vệ môi-trường

Manifestation pour l'environnement

Melbourne - 03.06.2016

Phóng-sự ngắn 3 phút do SBTN Canada thực-hiện : https://www.youtube.com/watch?v=IOkgkG97uDU
Đoạn phim 15 phút do SBTN Canada thực-hiện : e^m tha?p ne^n ca^`u nguye?^n cho Que^ Hu?o?ng Vie?^t Nam ta?i Toronto 2016
Tin ngắn 1 phút do VIETV thực-hiện :https://www.youtube.com/watch?v=3F9TSoVMlNY
Đoạn phim 10 phút do VIETV thực-hiện : https://www.youtube.com/watch?v=FP6NMv5vOT8&list=PLBEB38F95A8893C48&index=2
Phóng-sự dài của VBS Canada :https://www.youtube.com/watch?v=guGi3h9yYhM
Bài tường-thuật trên Thời Báo : http://thoibao.com/dem-thap-nen-cau-nguyen-cho-que-huong-2/

     

      

     

    

      

       

       

       

      

     

       

        

      

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !