Đàn-áp dã-man - Répression féroce

Hãy nhận-diện những tên Công-An này !!!
Retenez bien ces Policiers !!!

Videos

Khánh-Hoà - 12.08.2016

Công-an đàn-áp người dân bảo-vệ môi-trường tại Khánh-Hoà : https://www.youtube.com/watch?v=YItNzOt-eeY
https://www.youtube.com/watch?v=6cIv7piMw0s
https://www.youtube.com/watch?v=h4UavH1sF7Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E_mOJecoRJ4
Công-an đàn-áp, bắt-bớ người biểu-tình - khiêng người như khiêng heo :
https://www.youtube.com/watch?list=PL95ek5hzhPB-LKFFt5ws2MCLYyBMAwPIU&v=0Q6y0GWdtjQ
https://www.youtube.com/watch?v=x1pqBPJUM_g

àn-áp biểu-tình, CA đánh dân ghê hơn đánh kẻ thù : https://www.youtube.com/watch?v=in8xe704gEQ

àn-áp, bắt-bớ người biểu-tình tại Hà-Nội : https://www.youtube.com/watch?v=v2CU1A0MwhM

Sài-Gòn : Công-an huy-động lực-lượng, mang xe buýt bắt người biểu-tình. Tất cả bị đưa về sân vận-dộng Hoa Lư. Nhiều người đã bị đánh : https://www.facebook.com/nguyen.t.nhan.923/videos/1004327296269164/

Sài-Gòn : Vừa bắt vừa đánh người biểu-tình : https://www.facebook.com/duyact/videos/1189567507743613/

Biểu-tình ngày 08.05.2016 tại Sài-Gòn bị CA đàn-áp giải-tán : https://www.youtube.com/watch?v=A3_ON0i9NE0

àn-áp biểu-tình tại Sài-Gòn ngày 08.05.2016 : https://www.youtube.com/watch?v=nqJkpl3ubkQ

Dân Sài-Gòn tung-hô người biểu-tình bị bắt : https://www.youtube.com/watch?v=mns3JVMFh3U

CA bắt-bớ, đánh dập người biểu-tình bảo-vệ môi-trường tại Sài-Gòn : https://www.youtube.com/watch?v=eYSoOyA-Eo8

Công-an giải-tán, bắt-bớ nhiều người biểu-tình ở Việt Nam : https://www.youtube.com/watch?v=rMCG5H9K8cY

 

Đàn-áp dã-man
Répression féroce

Chị Hoàng Mỹ Uyên
 

 

Anh Ðỗ Ðức Hợp
  

Anh Nguyễn Phương

  

   

 

  

 

Hãy nhận-diện những tên Công-An này !!!
Retenez bien ces Policiers !!!

Công-an Nguyn Văn Xuân

  

Công-an Bùi Xuân Hải

      

CA Nguyễn Anh Bằng

CA Phan Thị Tố Loan

CA Hồ Lâm Phong Vũ

Công-an Phạm Hữu Ðức
    

Công-an Phạm Hữu Ðức dánh dã-man người biểu-tình vì môi-trường : https://www.youtube.com/watch?v=NSR7KTaiGOw&feature=youtu.be

      

    

  

    

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !