Biểu-tình bảo-vệ môi-trường

Manifestation pour l'environnement

Sài-Gòn - 01.05.2016

Videos

Sài-Gòn - Hà-Nội xuống đường lên án Formosa hủy-diệt sự sống : https://www.youtube.com/watch?v=voJBA6_Eu7k&list=PLfe9JTtbGcgXIl-7g6cnNnX9sZ0N5fh-z

https://www.facebook.com/xitrum8/videos/494066827447118/

Biểu-tình tại Sài-Gòn : https://www.youtube.com/watch?v=nSziPUFYLqE

Phóng-sự Việt-Nam : Sài-Gòn - Khi lòng dân sôi sục : https://www.youtube.com/watch?v=JkIlI8Fx1qs

Biểu-tình tại Sài-Gòn : https://www.youtube.com/watch?v=0dqcnazc7jk&ebc=ANyPxKruY6oS6Q-0rJ_73qWEFnLwqzE5lTE0FliYBxI-D9N5D51X5ojft95w5kTxouO_67n4wA5rkjyDKdaPP_NN1BtAFqsTdQ

Tay sai Formosa "đánh hội-dồng" người biểu-tình tại Sài-Gòn : https://www.youtube.com/watch?v=QHefwA_sY6g

Phỏng-vấn Cô Nguyễn Trang Nhung / Sài-Gòn : https://www.youtube.com/watch?v=yTMMiJveEE4&feature=youtu.be

Biểu-tình lớn tại Nhà Thờ Đức Bà Sài-Gòn : https://www.youtube.com/embed/9YvoLM6u96k

http://danlambaovn.blogspot.com/2016/05/bieu-tinh-bao-ve-moi-truong-tai-sai-gon.html

https://www.youtube.com/watch?v=7t7gV6AS6mM&feature=em-share_video_user

      

      

       

     

      

       

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !