Hệ-Thống Truyền-Thông Việt-Nam Hải-Ngoại Âu-Châu

phỏng-vấn Ông Lê Hữu Đào

về chương-trình Du-Ca Nguyệt Ánh