VINH-DANH CỜ VÀNG
Marche pour Honorer le Drapeau Jaune à 3 bandes rouges
2014

Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng
http://www.vinhdanhcovang.wordpress.com
vinhdanhcovangvietnam@gmail.com

Nederlands

05 avril 2014 : Venlo - Mönchengladbach (32,1 km)

          

http://www.lytuongnguoiviet.net/2014/04/ngay-vinh-vinh-danh-co-vang-quoc-gia-va.html#.U1KOFnyKDIV

https://plus.google.com/u/0/photos/114927148927567597565/albums/5998900536080593505?authkey=CID068Hgt7CnpA

11 avril 2014 : Aachen - Herve (28 km)
Tiếp-tân tại Toà Thị-sảnh Herve / Réception à l'Hôtel de Ville de Herve
bởi Ông Phó Thị-trưởng / par Monsieur l'Echevin Philippe DUMOULIN

       

   

        

12 avril 2014 : Herve - Liège (30km)

            

Bia Tưởng-niệm / Plaque Commémorative "Trần Văn Bá"

         

       

Bia Tưởng-niệm Thuyền-nhân Việt-Nam/ Plaque Commémorative "Boat People Vietnamiens"

         

       

  

Toà Thị-sảnh / Hôtel de Ville