Tin-tức Việt-Nam
Nouvelles du Vietnam

Lửa Thái Hà lại cháy
La protestation reprend à Thái Hà
18 & 19.05.2013

Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam
nhận-định và góp ý
dự-thảo sửa-đổi Hiến-pháp 1992

Bà Đặng Thị Kim Liêng
Mẹ của Chị Tạ Phong Tần
tự-thiêu ngày 30.07.2012

Mme Đặng Thị Kim Liêng
Mère de la bloggueuse
Tạ Phong Tần
s'est immolée le 30.07.2012

An-ninh côn-đồ hành-hung các blogger ngay trên đường phố lớn ở Sài Gòn
Des bloggers agressés en pleine rue à Saigon
13.07.2012

Hình ảnh Công-an CSVN đàn-áp dã-man
Giáo-dân tại Con-Cuông, Nghệ-An

Ngày Cầu-nguyện cho Con Cuông
tại giáo-phận Vinh

Công-An đàn-áp dã man Đồng-Bào
Répression brutale des manifestants

Xin nhận-diện những tên Công An này !!!
Retenez bien les photos de ces policiers !!!