Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Mười - Octobre 2018

Manifestations générales à travers la planète
Octobre 2018

14.10.2018
San Jose

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
       

       

 

13.10.2018
Mỹ-Khánh

Giáo-Xứ Mỹ-Khánh đồng-tâm và hiệp-thông hướng về phiên toà phúc-tẩm kết án người yêu nước Lê Đình Lượng trong Thánh Lễ cầu-nguyện cho công-lý hoà-bình và cho các TNLT.

        

13.10.2018
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

       

         

    

08.10.2018
Sacramento

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

06.10.2018
Paris

Biểu-Tình Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

video Facebook

       

       

        

   

06.10.2018
Sydney

Phong-Trào Giới Trẻ Thế-Giới vì Nhân-Quyền - Chi-nhánh Sydney
Chiến-Dịch Đòi Trả Tự-Do cho Anh Trần Huỳnh Duy Thức và các TNLT tại Việt-Nam
Ngày thứ nhất : Đại-Hội Thánh-Mẫu La Vang Sydney

video Facebook

      

      

     

  

      

      

 

06.10.2018
Vĩnh Hoà

Giáo-xứ Vĩnh Hoà, Giáo-Phận Vinh thắp nến cầu-nguyện cho công-lý và hoà-bình, cho quê-huong đất nước Việt-Nam
đặc-biệt cho nhà hoạt-động dân-quyền Ông Lê Đình Lượng đang đối mặt trong chốn lao tù và chuẩn-bị phiên toà phúc-thẩm ngày 18.10.2018 tại Nghệ An.

video Facebook

    

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !