Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Tám - Août 2018

Manifestations générales à travers la planète
Août 2018

  

12.08.2018
Mỹ-Khánh

Giáo-Xứ Mỹ-Khánh và cùng Giáo-Xứ Vạn-Phần thắp nến cầu-nguyện cho các ông Lê Đình Lượng và Nguyễn Trung Trực sắp bị nhà cầm quyền cộng-sản mang ra xét xử vì tội yêu nuớc.

Video Facebook 1 - Video Facebook 2

       

11.08.2018
San Jose

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

       

   

11.08.2018
Mỹ-Khánh

Giáo-Xứ Mỹ-Khánh và cùng Giáo-Xứ Vạn-Phần thắp nến cầu-nguyện cho các ông Lê Đình Lượng và Nguyễn Trung Trực sắp bị nhà cầm quyền cộng-sản mang ra xét xử vì tội yêu nuớc.

    

06.08.2018
Kẻ-Dừa

Sau thánh-lễ, thiếu-nhi thánh-thể giáo-họ Đông-Ngô giáo-xứ Kẻ Dừa giáo-phận Vinh đã tập-trung tại thánh-đường giáo-họ cùng thắp nến cầu-nguyện cho công-lý hoà-bình, cầu-nguyện cho đất nước và đặc-biệt cầu-nguyện cho tù-nhân lương-tâm
Lê Đình Lượng và Nguyễn Trung Trực sắp bị nhà cầm quyền cộng-sản mang ra xét xử vì tội yêu nuớc.

Video Facebook

     

05.08.2018
Little Saigon

05.08.2018
Mỹ-Khánh

Giáo-Xứ Mỹ-Khánh và cùng Giáo-Xứ Vạn-Phần thắp nến cầu-nguyện cho ông Lê Đình Lượng và các tù-nhân lương-tâm
đang trong chốn lao-tù được mạnh khoẻ

Video Facebook

    

04.08.2018
Frankfürt

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

Video Facebook 1 - Video Facebook 2 - Video Facebook 3

    

04.08.2018
San Jose

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

          

       

 

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !