Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
Phản-đối Việt-gian Bán nước
cho Trung-Cộng !!!

Tháng Bảy - Juillet 2018

Manifestations générales à travers la planète
Juillet 2018

10.07.2018
Đông Tháp

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook 1 - Video Facebook 2
    

08.07.2018
Bo Nham

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
    

08.07.2018
Bruxelles

08.07.2018
Hoà-Ninh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
      

      

  

08.07.2018
Mỹ-Khánh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=iisSgL7WKN8

     

     

 

08.07.2018
Nghệ-An

08.07.2018
Nha-Trang

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=y24TwobO9hM

08.07.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://tienggoicongdan.com/2018/07/07/tong-bieu-tinh-tai-sai-gon-ngay-08-7-2018/

08.07.2018
Vinh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=O7LVKpA4B1g&feature=youtu.be

07.07.2018
Berlin

07.07.2018
Biên-Hoà

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=OrsODPVhiT4&feature=youtu.be

07.07.2018
Edmonton

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

 

07.07.2018
Canberra

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook 1 - Video Facebook 2 - Video Facebook 3 - Video Facebook 4 - Video Facebook 5

07.07.2018
Hà-Nội

07.07.2018
Hoà-Ninh

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

07.07.2018
Moscou

World Cup 2018 tại Nga: Cờ đỏ tự-hào ké bị gỡ xuống...
Video Facebook

07.07.2018
Ottawa

07.07.2018
Paris

07.07.2018
Sài-Gòn

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=yltRpJbg09E
https://www.youtube.com/watch?v=b6iAuESVScE

07.07.2018
San Jose

07.07.2018
Sydney

07.07.2018
Vancouver

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook 1 - Video Facebook 2 - Video Facebook 3 - Video Facebook 4

      

      

     

07.07.2018
Việt-Nam

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
Video Facebook

07.07.2018
Washington

03.07.2018
Sydney

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=wKu3_FWfA1E

02.07.2018
Boston

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=bpQJkH2jk_I

02.07.2018
Münster

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!

     

01.07.2018
Sydney

Phản-đối Việt-gian Bán nước cho Trung-Cộng !!!
https://www.youtube.com/watch?v=gDGLdRw9K6M
https://www.youtube.com/watch?v=mKjGu8xnmHA
http://www.lyhuong.net/au/index.php/8-shcd/102-102

      

      

       

     

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !