Tổng Biểu-Tình Toàn Quốc và khắp Thế-Giới
mỗi ngày Chủ-nhật
kể từ ngày 05.03.2017

Tháng Bảy & Tám - Juillet & Août 2017

Manifestations générales à travers la planète
chaque Dimanche, à partir du 05.03.2017

23.09.2017
Paris

Paris Biểu-Tình Đồng-Hành cùng Quốc-Nội Chống Formosa  : https://www.youtube.com/watch?v=QhxzTECIE4I

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !