Quốc-Hận
30.04.2018
trên khắp thế-giới

Commémoration du 30 avril
à travers la planète

tại Quốc-Nội - au Vietnam

30.04.2018
Thái-Hà

Bài ging ngày 30 tháng 4 của Cha Nguyễn Ngọc Nam Phong trước 4.000 người
https://www.youtube.com/watch?v=U9oh2IjGkvc

28.04.2018
Biên-Hoà

09g30 : anh em Chiến-Hữu Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa viếng, dâng hương tưởng-niệm Anh Linh Tử-Sĩ các Quân,
Binh-Chủng Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa tại Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa.

  

30.04.2018
Alberta

Quốc-Hội Liên-Bang Canada đã ra đạo luật chọn ngày 30.04 hàng năm là ngày lễ trên toàn quốc của Canada (không bt buộc)
Tổ-chức tại Quốc-Hội tỉnh-bang Alberta, Canada
https://www.youtube.com/watch?v=wJkypkm8mYo
https://www.facebook.com/100003352905851/videos/1636218093166605/UzpfSTEyOTU3MTU5NTI6MTAyMTE3MzA2OTMwMDQ5MTA/

      

       

        

      

     

30.04.2018
Oslo

https://www.youtube.com/watch?v=D4gpdl-d8r0

30.04.2018
Ottawa

https://www.youtube.com/watch?v=IhdIzDx2fD8

30.04.2018
Paris

       

      

      

30.04.2018
San Jose

City Hall, San Jose : http://www.vietvungvinh.com/2018/04/ngay-304-city-hall-san-jose-le-tuong.html

   

30.04.2018
Sydney

Thánh-Lễ Cầu-Nguyện và Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận 30.04

http://www.vietcatholic.net/News/Html/243621.htm

      

    

30.04.2018
Virginia

https://www.sbtn.tv/tuong-niem-43-nam-quoc-han-tai-virginia/

29.04.2018
London

Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Cộng-Sản tại Anh Quốc
https://www.youtube.com/watch? time_continue=4&v=xESyHYc0Eho
https://www.youtube.com/watch? time_continue=1&v=smMM89y7uik
https://www.youtube.com/watch? time_continue=1&v=uXtrhUWPSbc
http://hon-viet.co.uk/ CongDongNVTNCsTaiAnhQuoc_ BTQuocHan2018.htm

29.04.2018
Milpitas

QUỐC-HẬN 43 năm

29.04.2018
Montreal

Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc-Hận 2018

https://www.youtube.com/watch?v=-OtEe8TmYmk

       

                                   

29.04.2018
Paris

https://www.youtube.com/watch?v=8cawu4dnFQ0

                     

29.04.2018
Westminster

Ban Liên-Lạc Các Hội-Ðoàn Giới Trẻ Việt-Nam

      

      

      

 

29.04.2018
Westminster

Uỷ-Ban Thực-Hiện Ðài Tưởng-Niệm Thuyền-Nhân Việt-Nam

      

      

 

28.04.2018
Berlin

Lá Thư từ ức Quốc: Tưởng-Niệm 43 Năm Quốc-Hận (1975-2018)
Tưởng-Niệm 43 Năm Quốc-Hận (1975-2018) - Nhật Báo Calitoday
Tưởng-Niệm 43 Năm Quốc-Hận (1975-2018)

      

      

      

28.04.2018
Bruxelles

28.04.2018
Canberra

QUỐC-HẬN 43 năm
CANBERRA 28.04.2018
43è Commémoration du 30 avril

28.04.2018
Columbus

      

28.04.2018
Copenhagen

    

28.04.2018
Dallas

https://www.youtube.com/watch?v=UGjPGC3SQJI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aDgC7vflyc4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IM3gDesLWSY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oRgs-EfPJDY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=maWgtzkyCx0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0QkxbZF02mc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sVTDABhyHSY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4WOQr0PYZjA
https://www.youtube.com/watch?v=OrakpGPQ5rY
https://www.youtube.com/watch?v=9CYCWdhHER0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=t1eyO3DKPqw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RJbCFFdFs4s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oxxRgp4hP2U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EjsED_j9STk&feature=youtu.be

28.04.2018
Evry

          

         

 

28.04.2018
Houston

https://www.youtube.com/watch?v=JPY8WzZHJ8Y

28.04.2018
Frankfurt

Tưởng-Niệm 43 Năm Quốc-Hận

28.04.2018
Minnesota

http://minnesotavietbao.com/2018/05/01/quoc-han-3004-tai-thu-phu-tieu-bang-minnesota-duc-hung/

      

     

       

28.04.2018
Mississauga

https://www.youtube.com/watch? v=FSQc5M7szCc

https://www.youtube.com/watch?v=UMcSVJDaG9U&feature=youtu.be

28.04.2018
Oregon

https://www.youtube.com/watch? v=4QUqoa7pX04

28.04.2018
Orlando

https://www.youtube.com/watch? v=4QUqoa7pX04

28.04.2018
San Jose

https://www.youtube.com/watch?v=AV9CaTteOPM

28.04.2018
Sherbrook

     

28.04.2018
Toronto

VBSC Lễ Thượng Kỳ Ngày Quốc-Hận 2018
https://www.youtube.com/watch?v=25t96Ss6_rQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fyExLK6pEgE
https://www.youtube.com/watch?v=A5nA2RijHKc
https://www.youtube.com/watch? v=2J9SFyk-fTA
https://www.youtube.com/watch? v=25t96Ss6_rQ
https://www.youtube.com/watch? v=fyExLK6pEgE&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UMcSVJDaG9U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UMcSVJDaG9U&feature=youtu.be

       

       

      

       

        

      

      

      

    

28.04.2018
Victoria

QUỐC-HẬN 43 năm
VICTORIA 28.04.2018
43è Commémoration du 30 avril

28.04.2018
Washington

https://www.youtube.com/watch?v=ocnvBvRPDOQ&feature=youtu.be

Lễ Treo Cờ Rủ Tưởng Niệm 43 Năm Ngày Quốc-Hận 30 THÁNG 4
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdTeDSf5g&feature=youtu.be

28.04.2018
Westminster

https://www.youtube.com/watch?v=RaVClo8tbjI
https://www.youtube.com/watch?v=gsWw5gxXxOI
https://www.youtube.com/watch? v=JoDu9i2XbIQ&t=21s
https://www.youtube.com/watch? v=JoDu9i2XbIQ&t=92s

22.04.2018
Vancouver

https://www.youtube.com/watch?v=IrsxYm-0mzE

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !