42 năm QUỐC HẬN 2017

42è Commémoration du 30 avril

AUSTRALIA -CANADA

Adélaïde
Australia

https://chantroimoimedia.com/2017/04/29/adelaide-uc-chau-tuong-niem-42-nam-ngay-304/

      

       

Canley Heights
Australia

23.04.2017 : Đêm Thắp Nến

https://www.youtube.com/watch?v=RZ3xOcQiSxM

Montreal
Canada

29.04.2017 : Hội Di-Sản Việt-Nam

https://www.youtube.com/watch?v=NqHyjTfnJlY

Ottawa
Canada

Lễ Thượng Kỳ Tưởng-Niệm Ngày Quốc Hận trước Quốc-Hội Canada

https://www.facebook.com/likechovietnam/videos/1233739903391637/
https://www.youtube.com/watch?v=CSNo1tKto-0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gYiQ1xENqYo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cf26aA8ERfo

     

      

     

Queensland
Australia

Quốc Hận

https://www.youtube.com/watch?v=_bfqRnT5CQ4

Toronto
Canada

Quốc Hận và Lễ Thượng Kỳ tại tiền-đình Quốc-Hội Tỉnh Bang Ontario

      

     

https://www.youtube.com/watch?v=JXZfaxh2aW4
https://www.youtube.com/watch?v=iqORE7nif1I
https://www.facebook.com/dinh.tue/videos/10212598430174715/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=2l0B1r19wjY
https://www.youtube.com/watch?v=hbEnlmp765k
https://www.youtube.com/watch?v=kmuZJ1ek4sk&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=03idfCz9ZZw
https://www.youtube.com/watch?v=h5dOILKZJPo

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !