42 năm QUỐC-HẬN 2017

42è Commémoration du 30 avril

ASIA - U.S.A.

Arizona
U.S.A.

Công-–ồng Người Việt Quốc-Gia Arizona : Lễ Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận
& Ban-hành Nghị-Quyết Tháng Tu –en tại Arizona
https://www.youtube.com/watch?v=6my2k3kaO2k

Austin - Texas
U.S.A.

Lễ Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận
https://www.youtube.com/watch?v=f8LWE5q_Wow

Bangkok
THAILANDE

Người Việt Tị-nạn Cộng-sản tại Thái-Lan làm Lễ Quốc-Hận 30.04
https://www.youtube.com/watch?v=02RERPTwurM

Boston
U.S.A.

Lễ Thượng Kỳ Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận trước Toà Thị-Chính thành-phố Boston,
tiểu-bang Massachusetts
https://www.facebook.com/likechovietnam/videos/1232802796818681/
https://www.youtube.com/watch?v=sdVfoyztJP4
https://www.youtube.com/watch?v=0qUhL2vKpjo

Chicago
U.S.A.

Chicago, Illinois : https://www.youtube.com/watch?v=lvrAXRgo_2E

Houston
U.S.A.

Houston, Texas : Cộng-Đồng Người Việt Quốc Gia / Houston
https://www.youtube.com/watch?v=ohiniQ8M_OY
https://www.youtube.com/watch?v=Txfgat6-Fh0

Little Saigon
U.S.A.

Nam California biểu-tình ngày 29.04.2017
https://www.youtube.com/watch?v=VR7tlNDuIMI

Little SaiGon Tưởng-Niệm 30.04 cùng TNS gốc Việt Janet Nguyễn
https://www.youtube.com/watch?v=Qp9fOT6J63Q

Giới Trẻ Việt-Nam tổ-chức hội-thảo giữa các thế-hệ người Việt ti Little Saigon :
"42 Năm: Hôm Qua, Hôm Nay Và Ngày Mai Trong Ánh Mắt Của Giới Trẻ"

     

     

       

      

      

Marin County
U.S.A.

Lễ Tưởng-Niệm Ngày Quốc-Hận : Hội Ái-Hữu người Mỹ gốc Việt quận Marin,
Hội Ái-Hữu H.O. San Francisco và Hội-Đồng Liên-Hợp Cựu-Chiến-Binh Hoa-Kỳ Marin
https://www.youtube.com/watch?v=quiXjynuwVg

Minnesota
U.S.A.

Hợp-ca Lễ Tưởng-Niệm Ngày Quốc Hận
https://www.facebook.com/CONGHOATHOIBAO/videos/1909293415975811/

Oakland
U.S.A.

Oakland, California
https://www.youtube.com/watch?v=qafVthqRR54

Orlando
U.S.A.

Orlando, Florida : Sinh viên UCF
https://www.youtube.com/watch?v=7xpU7snDzCA

Philadelphia
U.S.A.

28.04.2017 : Cộng-Đồng Người Việt, tổ-chức Cựu-Chiến-Binh Hoa-Kỳ tại Việt-Nam
và Hội-–ồng Thành-Phố Philadelphia đã tổ-chức Lễ Thượng-Kỳ và Vinh-Danh Cờ Vàng
tại City Hall của thành-phố Philadelphia
https://www.youtube.com/watch?v=JvNySXyYlTg

Portland - Oregon
U.S.A.

Cộng-Đồng Người Việt Tị-nạn Cộng-sản tại Portland
https://www.youtube.com/watch?v=mhncOf6Iywc

RALEIGH-NC
U.S.A.

Cộng-Đồng Người Việt / Raleigh-NC
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=AOoPw6bw9L0
https://www.youtube.com/watch?v=4TnvaxzMS1k

San Diego
U.S.A.

San Diego
http://hoangsaparacels.blogspot.be/2017/05/le-tuong-niem-ngay-quoc-han-3042017-tai.html
https://www.youtube.com/watch?v=FgpnwH6MddU

       

      

    

San Jose
U.S.A.

https://www.youtube.com/watch?v=yXBvBDvI_hk
https://www.youtube.com/watch?v=1tjHzvGKWf0
https://www.youtube.com/watch?v=1LJkzmgM-Pc
Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn : https://www.youtube.com/watch?v=UHDAk8ed2cM
https://www.youtube.com/watch?v=XlFKlqQuz7s

Santa Clara
U.S.A.

Cộng-Đồng Ngưi Việt Quốc-Gia Bắc Cali
https://www.youtube.com/watch?v=0rOreg20LTY
https://www.youtube.com/watch?v=YEOpUTEdaeE

Seoul
COREA

https://www.facebook.com/saigonposts/videos/1409108229165994/

Tai Peh
CHINA

https://www.youtube.com/watch?v=fTgLwy55V1Q
https://www.youtube.com/watch?v=i8heL9dubDc

Vancouver-Washington
U.S.A.

https://www.youtube.com/watch?v=axsyjwbS8lI

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !