QUỐC-HẬN 42 năm

BERLIN 29 .04.2017
42è Commémoration du 30 avril

trước Toà Đại-Sứ Việt-Cộng tại Berlin
devant l'ambassade communiste à Berlin

Liên-Hi Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại CHLBĐ
https://www.facebook.com/phan.nguyen.355/videos/1546640828688030/
https://www.facebook.com/phan.nguyen.355/videos/1546892608662852/
https://www.youtube.com/watch?v=V--dvXWC_Mo