42 năm QUỐC HẬN 2017

42è Commémoration du 30 avril

BIỂU-TìNH QUỐC-HẬN TRÊN KHẮP THẾ-GIỚI
COMMEMORATION DU 30 AVRIL
A TRAVERS LA PLANETE

Almere

Almere, Hollande : Cộng-Đồng Người Việt tại Hòa-Lan tổ-chức Ngày Thuyền-Nhân Hòa Lan 30-4-2017 tại Almere
(Netherlands) trong khuôn-viên Chùa Vạn Hạnh
https://www.youtube.com/playlist?list=PL191yhhWt6pVCYrLmTIPwVZqAskC-0bNm

London

Cộng-Đồng Người Việt Tỵ-Nạn Cng-Sản tại Vương-Quốc Anh
https://www.youtube.com/watch?v=uCG-_CYZGss
https://www.youtube.com/watch?v=lFasEq5Bric
https://www.youtube.com/watch?v=pnjVbLZlMXE
https://www.youtube.com/watch?v=gNkS8kwOw-g
https://www.youtube.com/watch?v=U1GMvjI98Pk

      

      

Oslo

https://www.youtube.com/watch?v=sN5N0q2lZ8U
https://www.youtube.com/watch?v=5aC5lTEbg-I

Paris

Tập-Thể Người Việt Tỵ-Nạn Cng Sản tại Pháp
https://www.youtube.com/watch?v=-DXeVT9OM7U

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=oWTmWM41doM
https://www.youtube.com/watch?v=lFasEq5Bric
https://www.youtube.com/watch?v=xDIsWzQ9Cuc

Varsovie

Bất ngờ Trịnh Xuân Thanh xuống đường biểu-tình ngày Quốc-Hận 30.04 cùng người Việt tại Ba-Lan
https://www.facebook.com/CONGHOATHOIBAO/videos/1909245232647296/

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !