QUỐC-HẬN 41 năm

Commémoration du 30 avril

Washington DC, Maryland & Virginia

HOA KỲ / U.S.A.

Cộng-Đồng Việt-Nam
Communauté Vietnamienne

VIDEOS :

VIETV DC : https://youtu.be/IQIytmWIGyM
SBTN : https://www.youtube.com/watch?v=-PboFaPWzUA
THVN HTD : https://www.youtube.com/watch?v=_1jtCeUiieA