Lễ Khánh-Thành Tượng-ài Thuyền-Nhân

tại chùa Vạn-Hạnh

ALMERE 30.04.2016
Inaugiration de la Stèle des Boat People / Commémoration du 30 avril

à la Pagode Vạn-Hạnh

       

  

Videos :

01/12

Chào mừng quan-khách

https://www.youtube.com/watch?v=e-VpHK17_QQ

02/12

Chào cờ +văn tế

https://www.youtube.com/watch?v=VhSRKaM211I

03/12

Cắt băng khánh-thành+Tác-giả

https://www.youtube.com/watch?v=DE1czClUNSw

04/12

Nghi-thức Phật Giáo

https://www.youtube.com/watch?v=fp8kKEwTxN0

05/12

Nghi-thức Công Giáo

https://www.youtube.com/watch?v=PkvoJ_njBaU

06/12

Ân-nhân LM Casse Alkmaar

https://www.youtube.com/watch?v=SqUdHDjB1Uo

07/12

Thị-trưởng Almere

https://www.youtube.com/watch?v=nD3Wk83cDkI

08/12

Cộng-Đồng Hoà Lan tri-ân

https://www.youtube.com/watch?v=zu1RCvK-Ms8

09/12

Hỏa tiêu Tàu Smit Lloyd 14

https://www.youtube.com/watch?v=z2OgxsGbIAI

10/12

Con em Thuyền-nhân cảm-tạ

https://www.youtube.com/watch?v=NFEYF6t0xcQ

11/12

Ban xây Tượng-Đài cảm-tạ

https://www.youtube.com/watch?v=qaBbQw-k5gY

12/12

Tiệc mừng

https://www.youtube.com/watch?v=ykwRoOE8vmo