QUỐC HẬN 2012

Commémoration
du 30 avril

BRUXELLES, BELGIQUE - 28.04.2012

PARIS, FRANCE - 30.04.2012

Video : Paris Quốc Hận 2012 (Nguyễn Van ông - TVPARIS13) : http://youtu.be/mbmlrGdPNFo

Slideshow : Paris Quốc Hận 30.04.2012 (Bắc Ninh) : http://youtu.be/dfJPbwC50zU

Photo : Paris Quốc Hận 30.04.2012 (Bắc Ninh) :

https://picasaweb.google.com/114241466616178148647/PARISQUOCHAN30042012

PARIS, FRANCE - 30.04.2012

Đêm sinh-hoạt : "Những giòng nhạc đấu-tranh" - Hội Thanh-Thiếu-Niên VN

      

        

        

        

    

FRANKFURT, GERMANY - 28.04.2012

Photo Frankfurt - Quốc Hận 30.04.2012 Chau6168

https://plus.google.com/u/0/photos/112981994049620684417/albums/5737344408849048225

Slideshow Frankfurt - Quốc Hận 30.04.2012 - Bắc Ninh : http://youtu.be/WMFpYilQ3pM

DEN HAAG, HOLLAND - 28.04.2012

Photo Quốc Hận 30.04.2012 - Miên Thụy : https://plus.google.com/photos/106965151487902180466/albums/5736703767085538801?authkey=CJCJhZijut3LjAE#photos/106965151487902180466/albums/5736703767085538801

Slideshow Hoà Lan - Quốc Hận 30.04.2012 - Bắc Ninh : http://youtu.be/6MkbNLgdY1k

LONDON, GREAT BRITAIN - 28.04.2012

http://hon-viet.co.uk/BTQuocHan30thangTu2012_London.htm

LITTLE SAIGON, CALIFORNIA, USA - 28.04.2012

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=148047&zoneid=3

CANBERRA, AUSTRALIA - 28.04.2012

SAN JOSE, CALIFORNIA, USA - 28.04.2012

Lễ Thượng-kỳ hàng năm, COLUMBUS, OHIO, USA - 29.04.2012

        

        

        

Lễ Truy-Điệu Chiến-Sĩ Trận-Vong, tại FALLS CHURCH, VIRGINIA, USA
28.04.2012 (Nguyễn Văn Đặng)
28.04.2012 (Lê Tiến Dũng)

Lễ Chào Cờ tại FALLS CHURCH, VIRGINIA, USA

WASHINGTON DC, USA - 30.04.2102

OTTAWA, CANADA - 05.05.2012