Biểu-tình bảo-vệ môi-trường

Manifestation pour l'environnement

Bolsa / California - 07.05.2016

Videos

Liên Ủy-Ban Chống Cộng-Sản Và Tay Sai : https://www.youtube.com/watch?v=fe5DVOAt2CM

       

      

      

      

      

      

      

      

      

       

      

   

Ðả-đảo
Ðảng Cộng-Sản Việt- Nam

đồng-lõa với giặc,
gian ác với dân,
lụy-phục ngoại-thù,
phản-bội Tổ-Quốc !

Pour combattre la Chine Communiste
il faut renverser

le régime communiste vietnamien

à bas le
Parti Communiste Vietnamien

complice avec l'ennemi,
perfide avec le Peuple,
lâche avec l'ennemi,
traître envers la Patrie !